Evaluatie / Evaluation

Het model is door bedrijven en experts geëvalueerd op de technische kwaliteit en bruikbaarheid. De resultaten van de evaluatie zijn geschetst in de brochure Veilig Werken die u kunt hier vinden.
 
Daarnaast zijn de resultaten van de evaluatie ook gepresenteerd en bediscussieerd op een afsluitende discussiemiddag. Belangrijkste conclusies van deze middag zijn:

  1. De beschikbaarheid van objectieve en gekwantificeerde data op het gebied van blootstelling is nieuw, maakt risico's vergelijkbaar en vergroot het inzicht in hoe risico's effectief te verminderen. Train mensen in het kunnen gebruiken van de resultaten richting management en werkvloer.
  2. Zorg dat het instrument aanhaakt op de kennis in iedere branche. Sluit aan bij bestaande programma's, gebruik de taal en integreer best practices, werk hierin samen met de brancheverenigingen.
  3. Zoek mogelijkheden om bedrijven voor wie het gebruik veel tijd kost toch kennis te laten maken met de resultaten en aanbevelingen van het instrument (want ernstige ongevallen kunnen overal voorkomen)


The model has been evaluated for its technical quality by an expert panel and for its useability by a number of companies. The results of the evaluation are outlined in the brochure Veilig Werken (in Dutch).
 
In addition the results of the evaluation were presented and discussed in a closed discussion session. The most important conclusions of this discussion are:

  1. The availability of objective and quantifiable data in the field of exposure to hazards is new, it makes risks comparable, and expands the understanding of how to reduce risks in an effective way. Train people how to direct the results to management and the shop floor.
  2. See to it that the instrument fits in with the knowledge in every sector. Link with existing programs, use the correct language and integrate best practises, join forces at this with the different sector organisations.
  3. Look for possibilities to show companies who do not have the time to use the instrument themselves the results and recommendations of the instrument (because serious accidents can happen everywhere)